Iedereen Borsbeek

Een dorp met alleen politiek is geen dorp. Een dorp moet een weefsel zijn van jong en oud, die samen een gemeenschap vormen. Zoiets ontstaat maar op één manier en dat is door van je dorp een echte ontmoetingsplaats te maken waar mensen samen met elkaar kunnen sporten, op café gaan, voorlezen in de bib, elkaar bij de bakker ontmoeten, toneel spelen, ravotten in het speelbos, samen kwissen op school of de liefde van hun leven tegenkomen in de jeugdbeweging.
Zo slaag je erin om generatie na generatie in Borsbeek te verankeren en het sociale leven te laten floreren.

Vele initiatieven draaien op vrijwilligers, die met hun inzet het verschil maken. Wij willen met Iedereen Borsbeek ervoor zorgen dat alle verenigingen en initiatieven zoveel mogelijk met raad en daad ondersteund worden om succesvol te kunnen zijn.

IEDEREEN BORSBEEK WIL DAT IEDEREEN BORSBEEK(T)!

SPEERPUNTEN

 • Cultuur overal en voor iedereen
 • Een bibliotheek van en voor iedereen
 • Mondiaal en lokaal
 • Een gemeente voor onze jongeren
 • & onze zilveren generatie
 • Borsbeek als onderwijsgemeente
 • Meer ruimte voor verenigingen, adviesraden en buurtwerking
 • Ruimte om te ondernemen

Cultuur op ons Fort

Cultuur overal & voor iedereen

Er worden al heel wat culturele activiteiten georganiseerd in onze gemeente. Iedereen Borsbeek wil cultuur niet enkel laten vertrekken vanuit gebouwen en locaties, maar vooral vanuit het aanbod zelf. We voorzien dan wat nodig en wenselijk is. We willen een aanbod voor: kinderen, senioren, nieuwkomers en kwetsbare groepen. We introduceren verder de UIT-pas om het cultuuraanbod toegankelijker te maken en we kijken of er een culturele gezinsdag georganiseerd kan worden in samenwerking met de Gezinsbond of de Welzijnsschakel.

Daarnaast geven we voldoende aandacht aan digitale media en digitalisering. Dit kan onder meer door ondersteuning van CoderDojo, de organisatie van een medialab en het faciliteren van computerlessen.
Een intergemeentelijke samenwerking rond cultuur achten we zeer opportuun.

Cultuur moet in Borsbeek méér aanwezig zijn op plaatsen waar veel mensen komen: in de parken, in Fort III, in de scholen, in het woonzorgcentrum, in het seniorenlokaal en in kansenfabriek Tyrolerhof. Met Academia hebben we alvast een 'creatieve basis' vlakbij, waarin we investeren via een nieuw gebouw dat ook anderen kunnen gebruiken), net zoals Zaal van Kempen op het Fort. Daarnaast kan cultuur via ramen (zoals huisconcerten ), pleintjes en verenigingslokalen dichter bij de Borsbekenaar gebracht worden.


De Bib komt naar je toe

Een bibliotheek van iedereen voor iedereen

Sinds 2016 zijn gemeentes niet meer verplicht om een eigen bibliotheek te organiseren. Iedereen Borsbeek wil besparen echter niet op de werking besparen, maar ze verder uitbreiden. We bekijken samen met alle betrokkenen hoe we de bibliotheek kunnen integreren in tal van gemeentelijke activiteiten. Dit kan bijvoorbeeld door een caravan of bakfiets om te toveren tot een mobiele bib, die langs allerlei activiteiten komt. Zo promoten we de bibliotheek tijdens allerlei activiteiten, denk maar aan de Buitenspeeldag, Zomerwende, Op Tour, school- en wijkfeesten, Winterspeeltuin,... De mobiele bib laat ook toe om een voorleesmoment te voorzien op verplaatsing.
We willen op verschillende plekjes in Borsbeek grote, afsluitbare boekenkastjes voorzien. Dit vormt dan een ruilsysteem: je mag een boek wegnemen als je er een nieuw instopt. Die boekenkastjes komen vlakbij groene plekjes en zitbanken. Een extra ontmoetingskans dus. We zetten voorts een systeem op poten waarbij vrijwilligers boeken aan huis brengen: naar langdurig zieken, mensen die niet in de bib geraken of de bewoners van Compostela.


Mondiaal & lokaal

We ondertekenen de engagementsverklaring Global Goals, Local Focus (VVSG). Hiermee geven we aan dat we agenda 2030 als leidraad gebruiken om duurzame ontwikkelingsdoelen te vertalen naar het lokale beleid. We nemen mondiale uitdagingen vast op schaal van Borsbeek. Hierbij zetten we een transversaal beleid, communicatie en participatie centraal. Samen weten we veel meer. Wanneer we denken vanuit verschillende beleidsdomeinen (sociale zaken, ruimte, jeugd,...) bereiken we ook veel meer. Door samenwerking met verschillende actoren werken we écht aan veranderingen van onderuit. Hierbij staan we ook open voor samenwerkingen met studenten, vrijwilligers, experten terzake,....

We betrekken de verschillende raden (milieuraad, jeugdraad, seniorenraad, cultuurraad, GROS,....) zeer actief en doen ook iets met hun input. Samen bekijken we onder meer op welke wijze we optimaal kunnen leren uit campagnes als Fair Trade gemeente of het uit het burgemeesterconvenant. We versterken onze inzet op dergelijke campagnes, zodat we aanwezige kennis meenemen in onze beleidskeuzes. Iedereen Borsbeek ondersteunt ook de uitwerking van een volwaardig subsidiereglement voor structurele ontwikkelingssamenwerking (de zogenoemde 4de pijler).

We zetten sterk in op sensibilisering en we maken duurzame ontwikkelingsdoelen concreet. We willen immers de slagkracht van al onze inwoners vergroten. Dit kan onder meer door scholen, verenigingen, burgers,... te betrekken bij activiteiten, campagnes,.... We steunen ook (particuliere) initiatieven die bijdragen aan een rechtvaardige en duurzame wereld (activiteiten, stages, initiatieven mbt noodhulp,...).

Mondiaal & lokaal beleid vertrekt vanuit inzicht. We informeren, we sensibiliseren en we activeren. Doorheen ons gehele programma staat zelfontplooiing en participatie centraal. Dat heeft een positief effect op hoe mensen in de wereld staan. Dit is een beleidskeuze die verweven zit in alles wat we doen: cultuur overal, meer ruimte voor ontmoeting, versterken van buurten,...

We kiezen voor een duurzaam aankoopbeleid en kijken samen met GROS op welke wijze dit vorm kan krijgen in alle beleidsdomeinen. We denken hierbij aan richtlijnen i;v.m. ecologische impact, arbeidsomstandigheden, sociale cohesie,.... We faciliteren ook inwoners die mee deze weg willen inslaan (samenaankoop, voedselteams, sensibiliseren rond duurzaam bankieren,..).

Lokale producten zetten we in de verf. Deze hebben positieve gevolgen op de verkeerdrukte, op onze gezondheid én op onze economie. Op eigen evenementen werken we meer met lokale producten.


Borsbeeks jong geweld

We bouwen verder aan een volwaardig jeugdbeleid, waarbij alle beleidsdomeinen betrokken worden, zoals welzijn, cultuur, ruimte,... Hierbij vinden we ruimte om te experimenteren zeer belangrijk, zowel de fysieke ruimte als mentaal. Kinderen en jongeren ervaren soms een tekort aan plaatsen, evenementen en activiteiten, gericht op hun leeftijd. Wij hebben oor voor deze verzuchtingen en willen, samen met de Jeugdraad, de jeugdbewegingen en de scholen kijken wat we hier de komende jaren aan kunnen doen.
Infrastructuur voor jeugd en jeugdbewegingen blijft een aandachtspunt. We zoeken samen naar oplossingen, zowel 'binnen' als 'buiten'.

Toegankelijkheid staat centraal bij het ontwikkelen van speelterreinen.
Het is permanent zoeken naar een goed evenwicht tussen een bruisend dorp met veel evenementen en leuke feesten aan de ene kant en een leefbare woongemeente met voldoende rustige plaatsen aan de andere kant.
Verenigingen vragen soms een kortere beslissingstermijn dan wat de gemeente normalerwijze kan bieden. Kort op de bal spelen, is soms noodzakelijk. We ondersteunen jeugdwerk en zorgen voor zo weinig mogelijk administratieve belasting. Waar mogelijk bieden we ondersteuning bij subsidieaanvragen, verzekeringen en vergunningen. We hebben aandacht voor participatie van kwetsbare jongeren in regulier vrijetijds- en opvangaanbod en dit overstijgt het financiële aspect. We streven naar een drempelvrije gemeente, waarin Iedereen Borsbeek(t)!


& voor onze zilveren generatie

Meer dan ooit slaan senioren de handen in elkaar en zetten ze zelf evenementen op poten. We schenken veel aandacht aan de toegankelijkheid van onze openbare ruimte en zorgen voor drempelvrije routes. Langs deze routes bevinden zich toegankelijke rustplekken en plaatsen waar activiteiten mogelijk zijn, zoals een fitness-plekje of een petanque-veld. We overleggen met onze senioren, omdat zij weten wat goed is voor hen.

We hebben extra aandacht voor mensen die het moeilijk hebben. De strijd tegen vereenzaming en eenzaamheid is één van de speerpunten van ons sociaal beleid. De buurt- en wijkwerkingen en onze verenigingen zijn de voelsprieten die eenzaamheid sneller detecteren. Ze zijn meestal de eerste gesprekspartner om netwerken uit te bouwen voor mensen in eenzaamheid.


Borsbeek als onderwijsgemeente

Borsbeek is een echte onderwijsgemeente. De gemeente speelt een belangrijke rol in het verbinden van onze scholen met het 'Borsbeekse leven'. Samenwerkingsverbanden tussen scholen, onze verenigingen en het woonzorgcentrum zijn essentieel. We ondersteunen scholen, waar nodig, met een flankerend onderwijsbeleid zodat zij beter een antwoord kunnen bieden op onderwijsuitdagingen.
Qua infrastructuur zitten bijna alle scholen in een nieuw jasje. De volgende zes jaar willen we dan ook voor Academia een betere infrastructuur voorzien.

We creëren veilige straten en kruispunten waar ze kunnen wandelen en fietsen. Gegevens tonen aan dat een groot deel van ons autoverkeer van of naar school is. Daarom willen wij in continu overleg met de school, ouders en kinderen trachten méér kinderen op een veilige manier te laten stappen of trappen.

We zorgen dat ze gebruik kunnen maken van onze kern en groene ruimten om ook op verplaatsing te leren. Ook buiten de schooluren voorzien we mogelijkheden om te groeien. Zo versterken we het aanbod sport en cultuur, zowel naschools als tijdens de vakanties.


Meer ruimte voor verenigingen, adviesraden en buurtwerking

Verenigingen doen een dorp bruisen en met hun evenementen brengen ze mensen samen. We willen verenigingen, buurtcomités en adviesraden met veel respect betrekken bij het beleid. Hoe vroeger en concreter mensen betrokken worden, hoe groter de kans op goede, breed gedragen oplossingen en initiatieven.
Buurtwerk en -comités zijn de vingers aan de pols in onze buurten en wijken. Niet alleen organiseren ze allerlei leuks, ze zijn ook voelsprieten die eenzaamheid detecteren en mensen uit hun isolement halen. We willen hen bijkomend ondersteunen.
Verenigingen, buurtcomités en jeugdbewegingen willen we meer betrekken bij de evenementen die Borsbeek zelf organiseert. Op die manier kan de vereniging zich in de kijker plaatsen en een centje bijverdienen voor de eigen werking: helpen aan de tap, aan de fietsenstalling, als seingever of bij het voeren van promotie... Dat moet zeker kunnen.


Ondernemen in Borsbeek

Ruimte om te ondernemen

Ondernemers verdienen onze waardering. Ze zorgen ervoor dat mensen in ons eigen dorp kunnen winkelen, elkaar ontmoeten. Ze zorgen voor tewerkstelling en zijn nooit te beroerd om het verenigingsleven te sponsoren.

We beperken de administratieve rompslomp waar we kunnen, zodat ze zich kunnen focussen op hun boterham verdienen. Onze handelaars werken reeds zeer sterk samen en dit kunnen we alleen maar toejuichen. We betrekken hen zoveel mogelijk bij de organisatie van lokale evenementen. Daarnaast bekijken we hoe we hen meer kansen kunnen geven. Dit kan gaan over een bepaalde groepsaankoop, over het voorzien van afhaalpunten voor online shoppen, een winkelapp,... Het is aan de handelaars om samen te bepalen wat nodig is en aan de gemeente om hen te faciliteren waar het kan.

Onze lokale winkels geven we meer zicthbaarheid, evenals nieuwe, jonge ondernemers. We geven hen een duwtje in de rug door ze om de beurt onder de aandacht te brengen in het infoblad via een gratis advertentie of een interview. Op die manier hopen we de lokale bevolking nog meer te laten winkelen bij onze middenstand. Er zijn reeds subsidies voor startende ondernemers. Het is tevens mogelijk om bijvoorbeeld een subsidie te voorzien in het kader van toegankelijkheid. In overleg met de middenstandsraad, met handelaars en ondernemers kijken we verder hoe we hen het beste ondersteunen.

De winkelcheque is een mooi initiatief. We blijven kijken samen met de handerlaars op welke wijze dit versterkt kan worden, zodat ook particulieren deze cheque vlot kunnen aanschaffen.

De Borsbeekse markt is een agendapunt dat met enige regelmaat opnieuw opgeworpen wordt. Er werd gepolst naar interesse bij marktkramers, maar deze is te beperkt. Ondertussen staan er -op donderdag- een beperkt aantal kraampjes aan de watertoren. Op dit moment is een markt bijgevolg niet haalbaar, maar we blijven wel regelmatig peilen naar interesse voor een markt.


EEN DORP DAT BEWEEGT

Iedereen Borsbeek gelooft dat Borsbeek méér dan een plek moet zijn waar je woont, werkt of slaapt. Borsbeek moet een dorp zijn waar zoveel mogelijk mensen actief deel uitmaken van de gemeenschap. Een dorpsgenoot die in Borsbeek zijn sociaal leven kan uitbouwen en zich thuis voelt, wil hier blijven wonen, wil zich vrijwillig inzetten, zorg dragen voor zijn straat en investeren in zijn woonst. Zo zorgen we ervoor dat er méér mensen actief zijn en houden we ook de anonimiteit van een stad weg uit ons dorp.

IEDEREEN BORSBEEK WIL DAT IEDEREEN BEWEEGT!

SPEERPUNTEN

 • Meer ruimte om te sporten en te bewegen
 • Ruimte om te experimenteren
 • Een diervriendelijke gemeente
 • Een dorpsgevoel waarvan je het warm krijgt

Sport overal

Meer ruimte om te sporten en te bewegen

Met sporten kan je niet vroeg genoeg beginnen. En zien bewegen, doet ook bewegen. We nemen initiatieven om kinderen op vroege leeftijd te doen proeven van sport en ondersteunen onze lokale sportclubs om hiermee aan de slag te gaan. Sport brengt mensen samen. Sport overschrijdt grenzen van leeftijd, taal, afkomst en cultuur. We kijken op welke wijze we clubs sterker kunnen ondersteunen, zeker bij het uitwerken van een betere jeugdwerking. Sporten in clubverband heeft veel voordelen: medische en technische omkadering, een hogere frequentie én een sociale component. Bovendien blijkt dat mensen die vroeg in een club beginnen sporten een grotere kans hebben later sportief actief te blijven. We bekijken in hoeverre we hier met clubs op kunnen inspelen, door ook mogelijkheden te voorzien voor starters.

We willen sterker inzetten op jeugdwerking. We ondersteunen clubs en slaan als gemeente de handen in elkaar om het aanbod voor de jeugd te vergroten. Onze aanwezige sportclubs moeten in Borsbeek meer zichtbaarheid krijgen. We moeten ze meer betrekken bij evenementen. Dat betekent investeren in tijd, ontmoeting en gesprek. Waar nodig bekijken we ook op welke wijze de infrastructuur aangepast kan worden.

We organiseren een heuse startdag (eind augustus-begin september) in Ter Smisse, waar alle sport- en andere verenigingen een standje krijgen om zichzelf voor te stellen. Zo nemen we enige drempelvrees weg en kan de jonge of iets minder jonge Borsbekenaar kennis maken met de verschillende verenigingen.


Ruimte om te experimenteren

Her en der in de gemeente zijn reeds leuke speeltuintjes en speelpleintjes.. Naast deze speeltuintjes willen we spontane speelplekken. Wat denk je van een kampplek aan het speelbos? Misschien een BMX-parcours? Of een natuurlijk parcours? Wilgenhutten in het Floris Primspark? Een pop-up bouwspeelplaats voor kinderen, met paletten en houtmateriaal is natuurlijk ook een optie. Permanent of tijdelijk in de zomer. Iedereen Borsbeek wil alvast meer out-of-the-box denken. En wie kan ons daar beter bij assisteren dan onze kinderen zelf? Speelgelegenheden verbinden we met elkaar én met belangrijke plekken in ons dorp. Op deze manier wordt wandelen in Borsbeek nog aangenamer. Op deze routes zetten we ook sterk in op toegankelijkheid.


Een diervriendelijke gemeente

We maken verder werk van wandelruimten in onze gemeente, zowel van extra wandelpaden als van informatie hierrond. Wie vaak rondwandelt is het zeker niet ontgaan dat Borsbeek niet enkel vele mensen telt, maar ook vele huisdieren. De positieve impact van (gezelschaps)dieren op het gemoed van mensen is al lang bekend en ruim ondersteund door wetenschappelijk onderzoek. Huisdieren helpen tegen eenzaamheid en depressie en maken mensen gelukkig. We maken van Borsbeek een diervriendelijker dorp. Dit kan met een vaste contactpersoon voor dierenwelzijn bij de politie, het promoten van zwerfkattensterilisatie, omvangrijke zones waar je je hond kan uitlaten,... We nodigen dierenliefhebbers alvast uit om mee na te denken.


EEN DORPSGEVOEL WAAR JE HET WARM VAN KRIJGT

SAMEN BOUWEN WE AAN EEN OPEN, WARM EN LEVENDIG DORP!


Terug naar ons progamma overzicht