Iedereen Borsbeek

Mobiliteit en verkeersveiligheid zijn thema's die niemand koud laten. In een van de dichtstbevolkte dorpen van Vlaanderen, grenzend aan de grootste Vlaamse stad, is dit thema 'hotter' dan ooit.

Iedereen Borsbeek wil werken op een integraal mobiliteitsbeleid dat vertrekt vanuit een plan en visie op lange termijn. Maar met de ambitie om op korte termijn ook concrete resultaten en verbeteringen te realiseren. En dit in nauwe samenwerking met de ons omliggende gemeenten, met andere overheden en met elke Borsbekenaar door verschillende vormen van participatie.

SPEERPUNTEN VAN HET GEMEENTELIJK MOBILITEITSBELEID

 • Aanwerving van een gemeentelijk mobiliteitsambtenaar
 • Uitvoeren van een mobiliteitsstudie
 • Een mobiliteitsinfrastructuur uitwerken die helder is voor elke leeftijdscategorie
 • Uitgebreide herstellingswerken aan voet- en fietspaden
 • Een verkeersveilige schoolomgeving
 • Belangrijke fietsverbindingen veiliger en aantrekkelijker maken
 • Combimobiliteit
 • Minder verkeer, meer ruimte

We werven een mobiliteitsambtenaar aan

Om de samenhang en de continuïteit van het gemeentelijk mobiliteitsbeleid te garanderen zal de gemeente een mobiliteitsambtenaar aanwerven.
Een efficiënt mobiliteitsbeleid vraagt samenwerking met andere gemeentelijke diensten zoals ruimtelijke ordening en openbare werken. Maar mobiliteit stopt niet aan de gemeentegrens. Het vergt ook intensief overleg en samenwerking met de omliggende gemeenten en bovenlokale diensten zoals de provincie, het Vlaams Gewest en de vervoersmaatschappijen.
De mobiliteitsambtenaar is verantwoordelijk voor de inhoudelijke kwaliteitszorg en de ambtelijke coördinatie van de voorbereiding en de uitvoering van het gemeentelijke mobiliteitsbeleid.


Mobiliteitsstudie

We laten een mobiliteitsstudie uitvoeren

Een mobiliteitsstudie dient enerzijds als basis voor een gemeentelijk mobiliteitsbeleid maar kan anderzijds ook gebruikt worden bij overleg over intergemeentelijke en bovenlokale mobiliteit.

Deze studie wordt uitgewerkt in drie fasen:
 1. De inventarisatie (oriëntatie) van het bestaande
 2. Een planopbouw met verschillende mogelijke scenario's
 3. Een mobiliteitsplan dat als beleidsplan dient

Iedereen Borsbeek draagt burgerparticipatie hoog in het vaandel. En dus zal de burger bij elke fase uitgenodigd worden om mee te denken, opmerkingen te formuleren en aanvullingen te doen. Zo ontstaat een mobiliteitsbeleid dat gedragen wordt door de hele gemeenschap.

De opmaak van een mobiliteitsstudie en de ontwikkeling van een gemeentelijk mobiliteitsbeleid, mag ons echter niet tegenhouden om al op korte termijn stappen te zetten om Borsbeek verkeersveiliger te maken en de mobiliteit te verbeteren. Er zijn heel wat zaken die snel aangepakt kunnen worden.


Wat begrijpelijk is voor een kind werkt voor iedereen

Bij het inrichten van de mobiliteitsinfrastructuur vertrekken we van de meest kwetsbaren. Verkeerssituaties die begrijpelijk zijn voor een kind, zijn op mensenmaat. Op die manier kunnen niet alleen kinderen, maar bij uitbreiding alle Borsbekenaren zich veilig voortbewegen in ons dorp.


Uitgebreide herstellingen aan fiets- en voetpaden

We maken snel werk van een groot onderhoud en uitgebreide herstellingswerken van de fietspaden en wandelpaden van ons dorp.
Bij de heraanleg van straten, fietspaden, voetpaden en pleinen gebruiken we de '8 - 80-toets'. Het resultaat moet aangenaam en veilig zijn voor 8- tot 80-jarigen. We kijken dan ook met extra aandacht naar werken die de doorgang voor rolstoelen, rollators en kinderwagens kunnen verbeteren. Onze trage wegen worden opgefrist en we zoeken naar verdere uitbreiding van ons wandelnetwerk. De verbinding van het dorp met het fort moet daarbij veiliger en beter verlicht worden. Ook op andere plaatsen in het dorp doen we een evaluatie van de verkeersveiligheid en van de nachtverlichting.


We zorgen voor een verkeersveilige schoolomgeving

Heel wat scholieren trekken dagelijks door ons dorp. Ze worden daarbij geholpen door een sterk netwerk van vrijwilligers dat de voorbije jaren werd uitgebouwd. De komende jaren werken we verder aan verkeersveilige schoolomgevingen.

We lijsten de zwarte punten op.
Samen met de Borsbekenaren en met de hulp van de provincie registreren we de zwarte punten in het Borsbeekse verkeer. Vervolgens werken we die zo snel mogelijk weg, met een eerste focus op de schoolroutes.

We testen 'vierkant groen' uit.
'Vierkant Groen' of 'Alle Fietsers Tegelijk Groen' zijn benamingen voor een moment in het verkeer waarbij alle fietsers en voetgangers tegelijk groen krijgen. Zo komen ze niet in conflict met auto's, bussen en vrachtwagens. Omdat er tijdens dit moment geen enkel ander verkeer is toegestaan, is er nauwelijks risico op aanrijdingen tussen zwakke weggebruikers en motorvoertuigen. We volgen de proefprojecten rond 'vierkant groen' op en bekijken of ze interessant zijn. Ook in Borsbeek willen we een proefopstelling installeren en de effecten ervan meten.

We tekenen een kindlint uit.
Dit is een route die de schoolomgeving met de wijken verbindt via toegankelijke en aantrekkelijke routes met rustpunten en spelmogelijkheden.

We beperken het doorgaand verkeer.
Dat kan bijvoorbeeld door verdwijnpaaltjes aan de Sint Jacobskerk of de organisatie van schoolrijen vanaf bepaalde verzamelpunten. Ook aan de vernieuwde Klinker in de J.F.Stynenlei maken we werk van een veiliger verkeerssituatie.


We werken aan veilige en aantrekkelijke fietsverbindingen

De August Van Putlei is een van de belangrijke fietsverbindingen vanuit ons dorp naar de stad.Iedereen Borsbeek wil deze straat prioritair aanpakken. We bekijken of de inrichting als fietsstraat, doorgetrokken via de fietstunnel naar de Lindeboomstraat, een optie is. Met de hulp van de juiste experten bekijken we ook wat andere opties kunnen zijn.

Ook de fietsverbindingen via de Boechoutsesteenweg, de Lucien Hendrickxlei en de de Robianostraat pakken we aan.Op de Boechoutsesteenweg maken we bovendien werk van wegversmallingen om de maximum snelheid van 50 km/u nog beter af te dwingen. De de Robianostraat vergt een grondiger aanpak die ook een totaalplan vraagt voor herinrichting van onze dorpskern. Deze plannen willen we de komende jaren finaliseren. Dit in nauwe samenspraak met de Borsbekenaar.

De heraanleg van de Schanslaan start in 2019. Naast een nieuw wegdek, nieuwe riolering en een nieuwe wegindeling die de snelheid moet beperken, komen er ook twee volwaardige fietspaden. De werken zullen heel wat hinder meebrengen en op korte termijn de mobiliteit in ons dorp bemoeilijken. In samenwerking met de politiediensten zal de gemeente ervoor zorgen dat alles in goede banen geleid wordt.


Stappen, Trappen, Openbaar Vervoer

Combineer en je raakt vlot door het verkeer

We verplaatsen ons vandaag niet langer uitsluitend met de auto, bus of tram. Maar combineren steeds meer verschillende vervoermiddelen bij onze verplaatsingen. Iedereen Borsbeek trekt voluit de kaart van deze 'combimobiliteit'. Een focus op zowel aangepast openbaar vervoer als het uitbouwen van alternatieve manieren van mobiliteit. Concreet betekent dit dat Iedereen Borsbeek - in samenwerking met de andere gemeentes van de Zuidrand - het openbaar vervoer onder de loep neemt en bijstuurt. Ook hiervoor hebben we opnieuw de inwoners van Borsbeek nodig voor ideeën en de verdere uitwerking ervan. We moeten een sterke en actieve rol opnemen in de nieuwe vervoersregio. Continu overleg met De Lijn is daarbij noodzakelijk. Lijnen van en naar Borsbeek blijven we verdedigen en samen met onze buurgemeenten pleiten we voor een sterkere lijn Wijnegem-Wommelgem-Borsbeek-Boechout/Mortsel. We identificeren de missing links in de combinatie fiets + tram/trein evenals de linken naar de fietsostrades in de omgeving.

We werken aan de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de haltes en aan veilige fietsstallingen ter hoogte van de haltes.Maar niet alleen aan de haltes van het openbaar vervoer zijn uitgebreide en veilige fietsstallingen noodzakelijk. Ook in alle wijken en bij alle publieke gebouwen of pleinen zorgen we voor kwaliteitsvolle plekken voor de tweewielers. In onze dichtbebouwde gemeente hebben heel wat woningen geen eigen ruimte voor fietsen. We bekijken daarom de bouw van gesloten fietsenstallingen op het openbaar domein, waar inwoners een plek kunnen huren. Zo parkeren ze hun fiets veilig en droog in hun wijk. In nieuwe grote bouwprojecten installeren we een fietsnorm, naar analogie met de parkeernorm.

Vanuit deze visie bekijken wij de deelname van Borsbeek aan systemen van deelauto's (bij voorkeur op zonne-energie) en deelfietsen (waaronder ook elektrische bakfietsen). En ondersteunen we verder initiatieven zoals de Autoloze Zondag, Met Belgerinkel naar de Winkel, Strapdag, Woensdag Fietsdag,...


Slimme cameras tegen sluipverkeer

Minder verkeer, meer ruimte

In het algemeen vertrekken we bij het uittekenen van onze lange termijn plannen op het vlak van mobiliteit en ruimtelijke ordening, steeds van de doelstelling om verder te werken aan een algemene 'modal shift' waarbij Borsbekenaren steeds meer de wagen inruilen voor andere vervoersmiddelen. Wat zorgt voor minder verkeer en meer ruimte.

Iedereen Borsbeek zal trachten om ook op korte termijn het centrum van Borsbeek verkeersluwer en -veiliger te maken.
Dit kan door het plaatsen van een zogenaamd 'druppellicht', een verkeerslicht dat slechts met mondjesmaat doorgaand verkeer in de gemeente toelaat en dat de file buiten de dorpskern verplaatst.

Doorgaand verkeer en sluipverkeer horen niet thuis in de woonkernen en straten van Borsbeek.
In deze straten en in de buurt van scholen moet 30 km/u de richtsnelheid zijn en nemen we maatregelen om dit af te dwingen. Een groot deel van Borsbeek West zou enkel toegankelijk mogen zijn voor plaatselijk verkeer. Slimme ANPR camera's kunnen dit helpen afdwingen. De invoering van een dergelijk systeem gebeurt na uitgebreid overleg met de inwoners en met gemeenten die dit systeem al toepassen. Zo kan een invoering voldoende slim en met zo weinig mogelijk kinderziekten gebeuren. Indien succesvol kan dit eventueel uitgebreid worden naar andere wijken. Deze camera's kunnen ook helpen bij de actieve handhaving van snelheden en van het verbod op zwaar vrachtverkeer in onze dorpskern. En bij het opvolgen van opgelegde vaste aan- en wegrijroutes die bij het afleveren van stedenbouwkundige vergunningen voor grote bouwwerven worden opgelegd.

Een andere mogelijkheid is het voorzien van parkeerplaatsen buiten de woonwijken.
De voorziene sites aan de Verlengde Schanslaan en het Kerkhof bieden daar ruimte toe. We willen ook op zoek gaan naar creatieve parkeeroplossingen. Parkings van bedrijven en grote winkels staan 's nachts leeg. Mogelijk zijn er afspraken te maken om bewoners hier gebruik van te laten maken.
In grote projecten geldt een parkeernorm. We kunnen ontwikkelaars daarnaast verplichten om een deel te investeren in een aanbod van deelauto's, deelfietsen, stimuli en begeleiding (www.garage-swap.be). Om te vermijden dat bepaalde wijken worden gebruikt als parkeerplaatsen voor bedrijven of op- en af-stapplaatsen, kan voor deze straten bewonersparkeren worden ingevoerd.


IEDEREEN BEWEEGT

EEN DUURZAAM GEMEENTELIJK MOBILITEITSBELEID IS EEN WISSEL OP DE TOEKOMST. HET VOORZIET IN DE BEHOEFTEN VAN DE HUIDIGE GENERATIE EN HOUDT REKENING MET DE GENERATIES DIE NOG MOETEN KOMEN. IEDEREEN BORSBEEK GAAT DE UITDAGING AAN OM SAMEN MET DE BORSBEKENAARS TE BOUWEN AAN EEN GEDRAGEN, TOEKOMSTGERICHT MOBILITEITSBELEID.


Terug naar ons progamma overzicht