Iedereen Borsbeek

Politici en ambtelijke diensten hebben een belangrijke rol in het gemeentelijke beleid maar niet het monopolie. Een gedragen beleid bouwt op wat in de samenleving leeft. PARTICIPATIE IS EEN ESSENTIEEL KENMERK VAN DAT BELEID. Wat pakken we aan, waarom pakken we het aan, hoe pakken we het aan en wie neemt de verantwoordelijkheid?

Iedereen Borsbeek gaat met de Borsbekenaar in dialoog om samen een beleid uit te werken waarbij de hele gemeenschap zich betrokken voelt.

14 OKTOBER IS GEEN EINDPUNT, MAAR EEN START!

Op 14 oktober kiest de burger wie aan het stuur van de gemeente komt te staan. Dan bepaalt de kiezer welke richting we uitgaan met ons dorp, niet meer en niet minder. Onderweg komen er nieuwe uitdagingen, nieuwe kansen. In een wereld van verandering is zes jaar een eeuwigheid. Iedereen Borsbeek wil een consequent beleid met een duidelijk doel, namelijk EEN OPEN, WARM EN LEVENDIG BORSBEEK WAARIN IEDEREEN ZICH THUIS VOELT. We nemen de beste weg om dit te bereiken en sturen bij waar nodig. Van meet af aan betrekken we de inwoners bij dit project. Zes jaar besturen zonder de burger erbij te betrekken is niet meer van deze tijd. Politiek speelt zich niet af in een ivoren toren, wel tussen de mensen. Betrokken en belanghebbende bewoners kennen hun straat, buurt, wijk ook het best.

HOE DOEN WE DAT?

  • Tijdens een groot burgercongres gaan we in dialoog met de Borbeekse bevolking
  • Bewoners krijgen inspraak over de specifieke noden van hun wijk en wij zorgen voor minstens 2 verbetermaatregelen
  • We stimuleren initiatieven die vanuit de samenleving komen
  • Via een heldere communicatie verduidelijken we onze beslissingen

Inspraak door de burger

Burgercongres

In 2019 organiseren we een groot opgezet burgercongres. Dit eerste burgercongres is de start van een groter iets. We gaan op verschillende manieren met inwoners in dialoog. Elke Borsbekenaar moet de kans hebben om zijn of haar zegje te doen. We laten dit gebeuren professioneel begeleiden en voorzien hiervoor een budget. De gemeente Borsbeek neemt je vragen ernstig. We erkennen problemen en nemen actie. We geven antwoorden en duiden beslissingen. We luisteren, begrijpen en doen ook echt iets met vragen van inwoners. Elke vraag wordt binnen een redelijke termijn beantwoord, problemen worden aangepakt en kansen worden gegrepen. Je mag onze mensen altijd aanspreken en zij engageren zich om er te staan voor al onze inwoners.


Beslis mee over een deel van het geld

We geven inwoners echt impact op wat er in hun wijk gebeurt en nemen minimaal twee verbeteracties in overleg met jou en je buren.

Elke wijk heeft recht op voldoende groen, speelruimte, propere straten, veilige kruispunten, voldoende parkeerruimte, wijkfeesten,... Maar niet elke buurt heeft dezelfde noden. Het is aan jou en je wijkgenoten om mee te beslissen wat belangrijk is. In samenspraak met de bewoners zorgen wij voor minimaal twee maatregelen ter verbetering van jouw buurt.


Inspraak door de burger

We stimuleren initiatieven die vanuit de gemeenschap komen

We werken samen aan ons dorp en elke inwoner is een partner die kan meedenken en meewerken. Vele inwoners dragen hun steentje bij aan een beter dorp door actief te zijn in verenigingen, adviesraden, oudercomités,... Vele Borsbekenaren helpen hun buren waar het kan, leveren inspanningen om hun straat proper te maken of nemen enthousiast deel aan Borsbeekse evenementen. We spelen in op ideeën en denkkracht van inwoners door initiatieven van onderuit te steunen.

Wij zorgen voor een duwtje in de rug om alles in gang te steken en in gang te houden.

Nu reeds zijn er inwoners die hun buurt actief proper houden. Er worden in Borsbeek behoorlijk wat straatfeesten en evenementen georganiseerd, volledig getrokken door vrijwilligers. Een inwoner stelde voor om afspraken te maken over het schoonvegen van stoepen in de winter, waarbij een buur de stoep van een minder mobiele buur voor zijn of haar rekening neemt. BUREN STEUNEN ELKAAR! Soms ontstaan deze contacten vanzelf, soms heeft een buurt een duwtje in de rug nodig. Dat duwtje, daar willen wij voor zorgen. We stemmen de steun die we geven af op de nood en deze kan ook wijzigen doorheen de jaren. Net zoals verenigingen eens een piek of een dip hebben, zijn er ook in buurten periodes waar het de ene keer vanzelf loopt en in sommige periodes wat moeilijker gaat.


We hanteren een heldere en duidelijke communicatie over de beslissingen die we nemen

Een bestuur moet zijn verantwoordelijkheid nemen en knopen kunnen doorhakken. Dit gebeurt niet zonder overleg. We overleggen met adviesraden, verenigingen, buurten en inwoners. We toetsen projecten af in je buurt, gaan in gesprek met inwoners over manieren om je buurt te versterken en kijken of we samen acties op touw kunnen zetten. Initiatieven van inwoners die bijdragen aan een open, warm en levendig Borsbeek ondersteunen we. En we brengen ook zelf mensen bij elkaar.

We nemen onze verantwoordelijkheid en nemen beslissingen. Het is onze plicht om hierover in dialoog te gaan met al onze inwoners. Laat duidelijk zijn, iedereen tevreden stellen lukt niet altijd. Maar duidelijk zijn dat is het minste dat we kunnen doen.

Soms moeten er keuzes worden gemaakt. We gaan over deze keuzes in dialoog en leggen uit waarom we bepaalde zaken wel of niet doen. Welke straten pakken we eerst aan en waarom, welke bouwprojecten zijn mogelijk en waarom willen we het aantal appartementen in bepaalde wijken beperken. Alle informatiekanalen worden ingezet zodat we iedereen bereiken. Je zal ons dan ook terugvinden in de kranten, in huis-aan-huisbladen, op sociale media en zeker ook op straat.


SAMEN BOUWEN WE AAN EEN OPEN, WARM EN LEVENDIG DORP!

IEDEREEN BORSBEEK IS EEN OPEN BEWEGING, GEEN NAÏEVE BEWEGING. IEDEREEN MEE IS NIET HETZELFDE ALS HET ONDER DE MAT VEGEN VAN PROBLEMEN. IEDEREEN BORSBEEK ERKENT PROBLEMEN EN NEEMT ZE VAST. IEDEREEN BORSBEEK WIL MET IEDEREEN VOORUIT!


Terug naar ons progamma overzicht