Iedereen Borsbeek

Borsbeek, een warm dorp van en voor warme mensen. Maar ook een dorp met een heel eigen dynamiek: dichtbevolkt, grenzend aan de stad, een zich steeds vernieuwende bevolking en een grote sociale mix.

In een complexe en steeds sneller draaiende maatschappij gaat Iedereen Borsbeek voor een vertrouwde, veilige en warme plek voor iedereen. Een plek die kansen biedt, ook wanneer het even minder gaat. Maar ook een plek waar we de problemen samen benoemen én aanpakken. En waar we erin slagen om ons samen verantwoordelijk te voelen voor de eigen straat of wijk.

Iedereen Borsbeek wil met een efficiënt gemeentelijk sociaal beleid zorgen dat iedereen zich thuis voelt in Borsbeek.

SOCIAAL BELEID MAKEN WE SAMEN

Sociaal beleid is geen exclusieve bevoegdheid van het OCMW. Ook de scholen, de politiediensten en diverse externe organisaties zijn belangrijke partners. Vanuit hun rol en deskundigheid, zijn zij een onmisbare schakel in het sociaal beleid. Het gemeentebestuur bevindt zich in de unieke positie om iedereen rond de tafel te krijgen en te laten samenwerken. Het stelt ons in staat om proactief en preventief probleemsituaties op te sporen en aan te pakken.


Samenwerking stopt echter niet bij de eigen diensten of zelfs de eigen gemeentegrenzen. Door samenwerking met andere gemeenten willen we elke Borsbekenaar maximale kansen geven.

SPEERPUNTEN

  • Bestaande sociale initiatieven die hun waarde bewezen hebben, blijven behouden
  • De zorg voor kwetsbare kinderen heeft een centrale plaats in ons beleid
  • Werk maken van een geïntegreerd vrijwilligersbeleid
  • Het nieuwe overlegorgaan 'De Eerstelijnszone' succesvol opstarten en uitbouwen
  • Toegankelijkheid, een belangrijk beleidsaccent voor elke dienst
  • Kansenfabriek Tirolerhof

seniorenwoningen op het Leike

Bestaande sociale initiatieven worden verdergezet

Sociale initiatieven zoals de poetsdienst en de thuiszorg, de minder-mobielencentrale, Twinkeltje, het BAM-empowerment-project, de vele initiatieven rond kinderarmoede en kinderopvang,... maar ook het seniorenlokaal en de seniorenfeesten blijven behouden en waar mogelijk uitgebreid. We zijn trots op het feit dat Borsbeek haar wettelijk doelstelling rond sociale huisvesting quasi volledig zal realiseren. Door een publiek-private samenwerking wordt Het Leike volledig opgewaardeerd en het aantal seniorenwoningen wordt verhoogd. Aan Het Leike blijven we ook inzetten op een goede samenwerking met WZC Compostela en hun vernieuwde dienstencentrum.


Inzetten om de taal te leren

We zetten ons structureel in voor kwetsbare kinderen

Een verregaande samenwerking tussen de gemeente en de beide basisscholen biedt hierin een ontegensprekelijke meerwaarde.
We ontwikkelen projecten rond thema's als verkeersveiligheid en pesten. Via het project 'onbetaalde schoolrekeningen' kan achterliggende armoede snel en effectief aangepakt worden.

Met de lokale jeugdverenigingen en sportclubs bekijken we welke initiatieven en projecten uitgewerkt kunnen worden.

Samen met de scholen en hun CLB zetten we een gesubsidieerd project op rond taallessen en begeleiding voor ouders van anderstalige leerlingen.
Onvoldoende kennis van het Nederlands bij de ouders bemoeilijkt vaak onrechtstreeks de schoolprestaties van het kind. Gemeente en school werken hier vooral op hun eigen terrein. De gemeente zoekt de nodige subsidiekanalen en werkt deze uit. De scholen steken hun energie in hun levensnoodzakelijke onderwijstaak. Een beter resultaat voor de leerling en een betere sociale integratie van de ouders in de lokale gemeenschap is het gevolg.

Een ambtenaar voor kinderarmoede
De strijd tegen kinder(kans)armoede is prioritair in een toekomstgericht sociaal beleid. Ondanks de vele bestaande initiatieven en projecten, blijft het kinderarmoedebeleid in Borsbeek te gefragmenteerd en vrijblijvend. Eén specifiek ambtenaar voor kinderarmoede met een coördinerende rol kan hierin de nodige structuur brengen. Zij of hij brengt alle zinvolle partners rond de tafel om het ganse beleid nog beter op elkaar af te stemmen en tot een maximale kruisbestuiving te komen.

Speerpunten in dat beleid zijn onder meer betaalbare, flexibele en toegankelijke kinderopvang en elk domein omtrent opvoedingsondersteuning.
Dit alles op een laagdrempelige en uitnodigende manier, met aandacht voor de gehele gezinscontext. Daarom wil Iedereen Borsbeek dat er in Borsbeek minstens een officiële antenne wordt opgericht van een Huis van het Kind.


Een efficiënt vrijwilligersbeleid

Vrijwilligers zijn een essentiële partner voor een verbindend en succesvol sociaal beleid.
Daarom maken we werk van een geïntegreerd vrijwilligersbeleid met een laagdrempelige ondersteuning via één duidelijk aanspreekpunt, een vrijwilligers-databank om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen, een gerichte communicatie naar de vrijwilligers en natuurlijk het vrijwilligersfeest om alle helpende handen te bedanken.
Minstens zo belangrijk is ook een goede en vlotte samenwerking tussen de professionele helpers en de vrijwilligers die hen omringen. Het is immers 100 % de overtuiging van Iedereen Borsbeek dat vrijwilligerswerk niet alleen noodzakelijk is voor een breed en warm sociaal beleid, maar ook zeer verrijkend voor de vrijwilliger zelf.


De eerstelijnszone, een belangrijke nieuwe partner voor elke gemeente

De eerstelijnszone is een nieuw overlegorgaan dat in heel Vlaanderen actief wordt. Het doel is om in een bepaalde geografische zone alle eerstelijnshulp op elkaar af te stemmen en bij voorkeur ook te laten samenwerken. Borsbeek gaat deel uitmaken van de eerstelijnszone ZORA (Zuidoost Rand Antwerpen) en is meer dan bereid om van die eerstelijnszone mee een succes te maken. Belangrijk is om te zorgen voor goede verstandhouding en samenwerking met de verschillende huisartsen in Borsbeek, zodat elke inwoner vlot en toegankelijk de juiste zorg krijgt. Maar we zien er ook op toe dat elke huisarts zich gewaardeerd en betrokken voelt.


Toegankelijkheid in zijn meest diverse vorm, een beleidsaccent voor het hele sociale beleid

Fysieke toegankelijkheid van zowel gebouwen als het openbare domein.
Financiële toegankelijkheid voor inwoners die het financieel moeilijker hebben om te kunnen genieten van socioculturele activiteiten in de gemeente.
Toegankelijkheid van informatie. Zoveel mogelijk communicatiekanalen dienen duidelijk en tijdig informatie te bieden over alle mogelijke sociale voorzieningen en initiatieven waar de Borsbekenaar beroep op kan doen. De uitwerking van een doelgerichte informatieverstrekking via moderne communicatiemiddelen moet hand in hand gaan met blijvende aandacht voor een heldere communicatie naar inwoners die minder vertrouwd zijn met de digitale kanalen of zij die het Nederlands minder goed beheersen. In die zin is werken aan een betere kennis van het Nederlands ook een vorm van toegankelijkheid.


Een echte kansenfabriek

Kansenfabriek TIROLERHOF, waar mensen elkaar ontmoeten

Iedereen Borsbeek gelooft sterk in de kruisbestuiving tussen mensen en soms kan een gebouw of een plaats die kruisbestuiving in de hand werken.
Kansenfabriek Tirolerhof wordt zo'n plek! Het wordt een bruisend en levend gebouw waar verschillende mensen, organisaties of functies elkaar ontmoeten. Twinkeltje, het seniorenlokaal en de consultaties van Kind en Gezin vinden er onderdak.
Maar het Tirolerhof wordt vooral een laagdrempelige en warme plek waar Borsbekenaars van Oost en West en van alle pluimage of leeftijd binnenspringen en elkaar echt ontmoeten. Het wordt een moderne mix van een buurthuis in combinatie met deskundige hulpverlening.


EEN DORP VAN KANSEN

IEDEREEN BORSBEEK GELOOFT IN BORSBEEK EN ZIJN BURGERS OM MEE TE WERKEN AAN DAT WARM DORP-NAAST-DE-STAD. WE GELOVEN IN DE VERBINDENDE KRACHT VAN MENSEN, WIJKEN EN VERENIGINGEN. IN ONS SOCIAAL BELEID WILLEN WE DAN OOK MAXIMAAL BEROEP DOEN OP DIE KRACHT IN SAMENWERKING MET EEN EFFICIëNTE DIENSTVERLENING DOOR BETROKKEN EN DESKUNDIGE MEDEWERKERS VAN GEMEENTE EN DIVERSE PARTNERS. STEEDS VERTREKKEND VANUIT EEN GLOBALE VISIE DIE UITGAAT VAN KANSEN, NIET VAN PROBLEMEN.


Terug naar ons progamma overzicht