Iedereen Borsbeek

In "een dorp dat werkt" kom je thuis in een buurt die bruist, waar mensen elkaar kennen, waar winkels op volle toeren draaien, waar verenigingen ruimte krijgen en waar plaats is om tot rust te komen.

Borsbeek moet een bruisende mix worden van grotere en kleinere woningen, met projecten die in de buurt passen. Zo maar lukraak appartementen bijbouwen kan niet. En een buurt of wijk moet in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken worden bij nieuwe projecten. Onze openbare ruimte moet ontmoetingen tussen mensen stimuleren. Waarom geen openbare ligzetels voorzien of hangmatten, een levensgroot spelbord, fitnesstoestellen,...?

Een betaalbare woning en een goede mix

IEDEREEN BORSBEEK WIL EEN WOONBELEID UITWERKEN WAARIN WE ZORGZAAM OMGAAN MET DE RUIMTE IN ONZE DICHTBEVOLKTE GEMEENTE. ZO MAKEN WE VAN ONZE OPENBARE RUIMTE EEN PLEK WAAR JONG EN OUD, MOBIEL EN MINDER MOBIEL ELKAAR ONTMOETEN.

KRACHTLIJNEN VAN DIT BELEID

  • We beheren onze ruimte zorgvuldig en doordacht
  • We zetten in op een divers, kwaliteitsvol en betaalbaar woningpatrimonium
  • Iedereen heeft recht op groen in zijn onmiddellijke omgeving
  • We gaan in dialoog met de gemeenschap en stimuleren wijkrenovatie
  • We houden onze buurten proper

We gaan verstandig om met onze ruimte

Thuis-komen in een oase van beton werkt niet. We beheren onze ruimte zorgvuldig en doordacht. Bij een bouwproject gaan we niet enkel voor stenen maar vooral ook voor meerwaarde voor de buurt.
De geplande projecten aan Het Leike, de seniorenwoningen aan de watertoren, de mogelijke uitbreiding van het gemeentepark en de kansenfabriek Tirolerhof bekijken we met kritische aandacht. Deze locaties moeten iets teruggeven aan de buurt: voldoende groen, ontmoetingsruimte, ruimte voor verenigingsleven en/of handel. De plannen voor de Verlengde Schanslaan zullen we herbekijken, zodat deze mooie dreef richting fort 3 zijn karakter kan bewaren.

Bij de ontwikkeling van nieuwe bouwprojecten moet de directe omgeving in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken worden.
Het gaat immers om hun toekomstige buren. We zoeken steeds een win-winsituatie voor alle betrokkenen. We denken dan aan ruimte voor parkjes, wandel- en fietswegen, een speelpleintje en verkeersbeperkende maatregelen.


Kwaliteitsvol en betaalbaar wonen voor iedereen in Borsbeek

We willen een divers en betaalbaar woonaanbod.
Alternatieve woonvormen zoals leefstraten, zorgwonen, co-housing, kangoeroewonen en samenwonende senioren, worden actief ondersteund. Een mooi voorbeeld om in betaalbare kwaliteitsvolle woningen te voorzien is de "kluswoning". Aan de "aankoop" ervan is een renovatieplicht verbonden die binnen een beperkt aantal jaren dient uitgevoerd. Daartegenover staat dat de bewoner, na betaling van een instapkost en een jaarlijkse huurvergoeding, de woning voor lange tijd in erfpacht mag gebruiken.

We gaan voor wijken waar je thuiskomt, in alle fasen van je leven.
In elke wijk moeten betaalbare en kwaliteitsvolle woningen zijn voor jong en oud. Eigenaars, huurders en verhuurders worden ondersteund. Mensen die vragen hebben over het aanpassen van hun woning krijgen grondige informatie. Zones waar appartementen mogen worden bijgezet of herbouwd worden duidelijk aangeduid. We zetten in op de bescherming van de eengezinswoning.

We brengen experten naar je buurt om te helpen bij het nemen van milieumaatregelen in en rond je woning.
Met het oog op de toekomst ondersteunen we mensen die hun woonst willen aanpassen. Oude huizen en appartementen moeten vernieuwd kunnen worden. Kwaliteitsvolle woningen, zijn ook woningen met een lage energiekost. Via een samenwerking met experten brengen we duurzaam bouwen tot bij de mensen.

Verhuurders en huurders worden geholpen om samen te zorgen voor de opwaardering van hun appartement of huis.
Investeringen in energiebesparende maatregelen moeten een win-win situatie leveren voor zowel verhuurder als huurder. Het spreekt voor zich dat we in onze eigen projecten een voorbeeldfunctie opnemen.

We geloven in samenwerking met en ondersteuning van sociale verhuurkantoren.
Huurwoningen van een sociaal verhuurkantoor zorgen voor meer betaalbare woningen. Een sociaal verhuurkantoor huurt woningen op de private markt en onderverhuurt ze aan kandidaat-huurders. De toewijzing focust zich op sociaal kwetsbare groepen én neemt de administratieve rompslomp weg bij eigenaars.


Groen voor iedereen op wandelafstand

Groen voor iedereen op wandelafstand

Iedereen heeft recht op groen binnen een straal van 500 meter rond de eigen woning.
De aanwezigheid van groen is één van de troeven die Borsbeek rijk is, alleen ervaren we dit groen niet in onze wijk. Onze ambitie is duidelijk. Vanuit elk punt in de gemeente visualiseren we waar het volgende plekje groen is binnen én buiten Borsbeek. We creëren wandellussen die onze voorzieningen met elkaar verbinden op een zeer toegankelijke wijze, we zorgen voor schoolroutes met voldoende spelelementen en voorzien rustplekken op aangename plaatsen in ons dorp.

Wanneer veel mensen dicht bij elkaar wonen, is er ook nood aan voldoende open ruimte.
Voor elke open ruimte in Borsbeek maken we een plan om die zoveel mogelijk te beschermen. We maken onze trage wegen toegankelijker, voorzien verlichting waar nodig en brengen groen tot op wandelafstand van je huis. In onze open ruimte zorgen we ook voor voldoende ontspanningsmogelijkheden. Natuurspeelplaatsen, belevingszones voor honden en boeiende wandelroutes zijn al een eerste aanzet. We willen mensen bij elkaar brengen in onze open ruimte en dit op een manier die afgestemd is op hun noden.

Het beheersgebied van natuurpunt wordt uitgebreid en de gemeente verhoogt haar ondersteuning voor milieu-initiatieven.

We wensen proper water in al onze beken en het beheersen van de waterhuishouding is evident.
We geloven dat ontharding de enige te volgen weg is en maken hier stapsgewijs werk van. Grote veranderingen beginnen klein (en lokaal).


Samen kunnen we veel meer

We zetten in op samenaankopen, deelfietsen en deelauto's.
Wanneer de gemeente haar voertuigen moet vervangen opteren we altijd voor de meest milieuvriendelijke oplossing. We plaatsen zonnepanelen op elk openbaar gebouw en onderzoeken de mogelijkheid van particuliere windmolens in de gemeente.

We ondersteunen en stimuleren wijkrenovatie.
Wanneer bewoners samen een renovatie in hun buurt starten, kunnen de kosten worden gedrukt.

Samen met de buurtbewoners maken we voor elke buurt een actieplan om de buurt te verbeteren. Ons doel is in elke buurt minstens 2 aanwijsbare verbeteringen te realiseren tegen 2024 en we maken meteen werk van de meest dringende maatregelen.

In elke buurt kijken we, samen met inwoners, hoe we het voor iedereen beter kunnen maken. We zoeken samen naar oplossingen voor parkeerproblemen, nemen acties tegen sluikstorten, zorgen voor plekjes waar mensen even kunnen zitten, voor speelruimte op wandelafstand en voor ruimte voor onze jongeren. En vooral, we doen dit samen met jullie en je buren.


Wij gaan voor propere straten in Borsbeek.

Thuis-komen doe je in een propere buurt

Elke buurt krijgt een vast team gemeentearbeiders toegewezen. Zij zijn een aanspreekpunt voor de bewoners en hebben de vrijheid om zelf het initiatief te nemen om verbeteringen aan te brengen. Openbare werken is iets wat je doet, niet waar je over spreekt.

We pakken sluikstorten echt aan.
Zowel de GAS-boetes als de pakkans moeten omhoog. Daarnaast zullen we sterk sensibiliseren rond 'zwerfvuil', dit kan samen met onze verenigingen en scholen. We vragen bewoners om problemen te melden en zorgen voor een heel toegankelijk meldpunt.

Restafval en GFT worden in de zomer wekelijks opgehaald. In het containerpark mag je zakken GFT en restafval gratis aanbieden. Er worden sorteerstraatjes ingericht waardoor tegen einde 2024 iedereen in Borsbeek steeds ergens terecht kan met zijn of haar afval.


SAMEN BOUWEN AAN EEN DORP OM FIER OP TE ZIJN

Iedereen Borsbeek wil samen met alle Borsbekenaren werken aan een trots dorp, waar iedereen met plezier thuis komt. Met talent win je een spel, met een team een kampioenschap! Wij staan klaar en hopen op de steun en medewerking van zoveel mogelijk Borsbekenaren.


Terug naar ons progamma overzicht